ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Definities Bretonstripe.com is een online winkel in Bretonse kleding voor baby’s, kinderen en volwassenen, welke via bretonstripe.com kan worden bezocht. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de webwinkels van Bretonstripe. (waaronder ook: BRETONSTRIPE.COM, BRETONSTRIPE.NL, BRETONSTRIPE.DE, OUTDOORSTRIPE.NL)

Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten middels de website www.bretonstripe.com, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bretonstripe.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bretonstripe.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website www.bretonstripe.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Prijs
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Orderkosten zijn (tenzij anders vermeldt) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. orderkosten via onze website gecommuniceerd. De staffel voor verzendkosten is als volgt:
Verzendkosten
Nederland
0 tot 40 euro = € 4.00
Boven 40 euro = € 6.00
Vanaf 50 euro = vrij

Duitsland
€ 7.00
Vanaf 100 euro =vrij

Frankrijk
€ 11.50
Vanaf 100 euro =vrij

België
€ 7.50
Vanaf 100 euro =vrij

Spanje
€ 15.00
Vanaf 100 euro =vrij

Oosterijk
€ 9.50
Vanaf 100 euro =vrij

UK
€ 11.00
Vanaf 100 euro =vrij

Rest
€ 15.00
Vanaf 100 euro =vrij

bretonstripe.com kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden en bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief orderkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf:

• IDeal: met gebruik van internetbankieren kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch betalen. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal.
• Paypal: Ook kunt u direct en online betalen door middel van Paypal. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.

De klant geeft “bretonstripe” toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Levering
Bretonstripe streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Bretonstripe echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Bretonstripe zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Bretonstripe verschuldigd is, heeft voldaan.

Retourneren en omruilen
Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden: Artikelen, die u via www.bretontripe.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen. Hiervoor dient u zich wel aan de volgende voorwaarden te committeren:

• Deze artikelen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld via telefoon of mail.
• De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in de originele verpakking worden geretourneerd.
• Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 50% of meer heeft gekocht mogen niet geannuleerd worden.
Bretonstripe accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze opgegeven zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld, worden niet geaccepteerd.

Uw retour zal na ontvangst per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd in de vorm van een tegoedbon, uitgegeven door Bretonstripe. De bon is onbeperkt geldig en kunt u online gebruiken om een openstaande bestelling (gedeeltelijk) te voldoen óf u kunt de bon bij uw eerstvolgende bezoek aan onze site www.bretonstripe.com verzilveren.

De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retourzendingen dienen per post te worden verzonden en dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

Een Klacht
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling.
Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling raden wij u aan de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen 3 werkdagen schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact 0031 (0)6 37224206 (op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail naar info@bretonstripe.nl
Tip! Wij kunnen uw klacht beter oplossen wanneer u uw klacht meteen kenbaar maakt. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd.

Klachten met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en).
Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet. Het kledingstuk vertoont bijvoorbeeld na kort gebruik extreme slijtage, een knoop of rits is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was. De garantietermijn op de kleding is 3 maanden na ontvangst van de kleding. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen.
Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende kledingstuk ook 3 maanden te zijn.
De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen naar info@boring-austin.217-23-8-90.plesk.page
De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden worden geannuleerd. Stuur in dergelijk geval een email naar info@boring-austin.217-23-8-90.plesk.page. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Bretonstripe het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Bretonstripe berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen via ons email info@boring-austin.217-23-8-90.plesk.page. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Bretonstripe plaats.
Indien u niet voordat de bestelling is verzonden, of binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betaling plichtig. Bretonstripe is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

Overmacht
In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via info@boring-austin.217-23-8-90.plesk.page. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 0031 (0)70 3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
• zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven;
• zullen Bretonstripe en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk contact op per e-mail info@boring-austin.217-23-8-90.plesk.page, of ga naar CONTACT op deze site.